คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
การงานอาชีพเทคโนโลยี
สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
วิทยาศาสตร์

 
Discovery Channel .
ได้มอบแผ่น VCD เพื่อการศึกษาให้กับ
กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 50 เรื่อง
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ขอขอบคุณเป็นพิเศษ Discovery Channel
http://dsc.discovery.com/
การจัดทำไฟล์ MPEG
การจัดทำไฟล์ได้รับการให้คำปรึกษา
ดูแลและร่วมจัดทำไฟล์ จาก NECTEC

โดยการแปลงไฟล์จาก VCD เป็นไฟล์ชนิด
MPG และเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม
เปิดดูได้ทุกโปรแกรม ขอแนะนำให้ลง
เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น

ขอขอบคุณ คุณกำธร และ คุณสมเดช
จากศูนย์เทค โนโลยีอิเล็กทรอนิกส
์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 โครงการจัดทำ Vedio On Demand เพื่อการศึกษาโดยไม่หวังผลทางการค้า