เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา ม.ต้น

ประเภทของรายวิชา:


สุขศึกษา ม.1 : สุขภาพกับการดูแล

สาระสำคัญ
       การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับผิวหนัง ตา หู จมูก เส้นผม เล็บ ปากและฟัน จะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติ และการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข


สุขศึกษา ม.1 : สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย

สาระสำคัญ
        ปัญหาสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อัตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษที่มีผลต่อสุขภาพ และกิจกรรม 5 ส กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม


สุขศึกษา ม 3 : โรคเอดส์ (AIDS)

อาจารย์: ธารา วรรณเสริฐ

สาระสำคัญ 

                โรคเอดส์และอันตรายต่าง ๆ จากโรคเอดส์ ที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อตนเองครอบครัว สังคม ตลอดจนถึงประเทศชาติ คนเราจึงควรรู้สาเหตุและแนวทางในการป้องกันโรคเอดส์และอันตรายจากโรคเอดส์ เพื่อให้การดำรงชีวิตประจำวันมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี


สุขศึกษา ม.2 : สวัสดิศึกษา

สาระสำคัญ ยักคิ้ว

         อุบัติภัยอาจเกิดได้เสมอและมักทำให้เกิดความเสียหาย เป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เราอาจหลีกเลี่ยงหรือลดอุบัติภัยลงได้ ถ้ารู้จักระมัดระวังและป้องกัน


สุขศึกษา ม.1 : อาหารและโภชนาการ

สาระสำคัญ 
      อาหารมีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อจะทำให้ร่างกายเติบโตเต็มวัย มีความแข็งแรง สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พละ : ปิงปอง (เทเบิลเทนนิส)

สาระสำคัญ

                กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีประโยชน์ในด้านการออกกำลังกายที่ดี เป็นกีฬาที่เล่นง่าย เหมาะสมกับลักษณะของคนไทย  การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกติกามารยาทในการเล่นและเข้าใจหลักของความปลอดภัยในการเล่นจะช่วยให้เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยความสนุกสนานและปลอดภัยตลอดจนเกิดประโยชน์อย่างมากมายคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)หน้าหลัก