เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระภาษาไทย ม.ต้น

ประเภทของรายวิชา:


ภาษาไทย ป22

ครู: เกียรติศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

ภาษาไทย ป22


ภาษาไทย ป2

ครู: สมศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

ภาษาไทย ป2


ภาษาไทยพื้นฐาน ม3

ครู: นายประจักร เนตรภักดี

ภาษาไทยพื้นฐาน ม3


ภาษาไทยพื้นฐาน ม2

ครู: นางปนัดดา สิทธิขวา

ภาษาไทยพื้นฐาน


การศึกษาค้นคว้า(การใช้ห้องสมุด)

ครู: เกษร แกล้วกล้า

ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุด 


ชื่อรายวิชาภาษาไทย

อาจารย์: นางสาวอนุรักษ์ ปกิรณะ

การอ่านฟังพูดและเขียนแลบลิ้น


ฉันท์

chan.gifฉันท์ คือลักษณะถ้อยคำ ที่กวีได้ร้อยกรองขึ้น ไห้เกิดความไพเราะ ซาบซึ้ง โดยกำหนดคณะ ครุลหุ และสัมผัสไว้ เป็นมาตรฐาน


โคลง

klong.gifโคลง เป็นคำประพันธ์แบบโบราณของไทยหนึ่ง ซึ่งมีวิธีเรียบเรียงถ้อยคำ เข้าคณะ มีกำหนดเอกโท และสัมผัส แต่ไม่ได้บัญญัติ บังคับ ครุลหุ มีผู้นิยมแต่งกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน


ระบบเสียงของภาษาไทย

phonotic1.jpgการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ นั้น ผู้ใช้ภาษาควรคำนึงถึงการใช้เสียงในภาษา
ให้ถูกต้อง และควรศึกษาอย่างเป็นระบบในการวางหลักเกณฑ์โดยอาศัยการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้
ผ่านทางทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)หน้าหลัก