เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ประเภทของรายวิชา:


วิทยาศาสตร์ ม1

ครู: นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ

คำอธิบายรายวิชา     

พืชสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกับสัตว์ แต่การ

ตอบสนองของพืชแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นไป

อย่างเชื่องช้า ส่วนมากเห็นไม่ชัดเจน และมีแบบแผนคล้ายคลึงกันแม้ในพืชต่างชนิดกัน

การตอบสนองต่อน้ำ การตอบสนองต่อการสัมผัส


องค์ประกอบและการแบ่งชั้นของบรรยากาศ

สาระสำคัญ
อากาศที่ห่อหุ้มโลกจากบริเวณพื้นดินจนถึงระดับสูงในท้องฟ้าเรียกว่า บรรยากาศ ซึ่งแบ่งศึกษาได้ดังนี้
 1. องค์ประกอบของบรรยากาศ
 2. วิธีการแบ่งชั้นบรรยากาศ


การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

สาระสำคัญ
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด การเกิดภูเขา เป็นสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก


การสืบพันธุ์ของพืช

สาระสำคัญ
การสืบพันธ์ของพืชเป็นการสืบพันธ์ระหว่างเซลล์สืบพันธ์เพศผู้คือสเปิร์มกับเซลล์กับเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย คือไข่ ได้ต้นอ่อนซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่โครงสร้างของพืชเกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์สีบพันธ์คือดอก


การจำแนกสาร

สาระสำคัญ
สารทุกชนิดมีสมบัติแตกต่างกันไป ในการจำแนกสารเป็นหมวดหมู่จึงต้องใช้สมบัติของสารเป็นเกณฑ์


การพยากรณ์อากาศ

สาระสำคัญ
การพยากรณ์อากาศ เป็นการคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฎการณืทางธรรมชาติที่เกิดขึ่นในช่วงเวลาข้างหน้าโดยวิธีการสังเกตสภาพอากาศในปัจจุบันด้วยเครื่องมือและวิธีการทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อจะได้สามารถเตรียมตัวที่จะรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงที รวมทั้งสามารถวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ


คุณสมบติ กรด - เบส

สาระสำคัญ
สารละลายต่างๆที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันมีคุณสมบัติแตกต่างกันมีทั้งประโยชน์และโทษฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาสมบัติของสารเหล่านั้นให้ชัดเจนเพื่อสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 


บทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

สาระสำคัญ
ระบบนิเวศจัดจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคและตัวสลายอินทรีย์สารซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ในลักษณะของการกินต่อเป็น ทอด ๆ เรียกว่า โซ่อาหารคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)หน้าหลัก