เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก » ประเภทของรายวิชา » กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.ปลาย

ประเภทของรายวิชา:


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4

ครู: aksorn Bhawabhutananda

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม6

ครู: นางพูลศิลป์ บุญยัสสะ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม6


ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน

ครู: นางชลธิชา พานเมือง

ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน


ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ครู: นางสุวรรณ อะโน

นักเรยนสามารถฟัง- พูดภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

ครูนิสัย โสดาจันทร์: นายนิสัย โสดาจันทร์

นักเรียนสามารถอธิบาย บรรยายสถานที่ที่น่าสนใจ 


ภาษาอังกฤษฟัง พูด

อาจารย์: นายนิสัย โสดาจันทร์

ภาษาอังกฤษฟัง พูด



คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)



หน้าหลัก